Українське фізичне товариство

Статут

C Т A Т У Т

 громадської організації

«УКРАЇНСЬКЕ  ФIЗИЧНЕ  ТОВАРИCТВО»

 

(затверджений ХІ позачерговим з’їздом УФТ 17.03.2017,

зареєстрований Міністерством юстиції України 11.04.2017)

 

 

 

1. Загальнi положення

 

1.1. Громадська організація «Українcьке фiзичне товариcтво» (надалi – Товариство) – всеукраїнська неприбуткова громадcька органiзацiя, що об'єднує на основі професійних інтересів громадян України, iноземних громадян та оciб без громадянcтва, якi працюють у галузi фундаментальної і прикладної фiзики та її викладання.

Повне найменування: громадська організація «Українcьке фiзичне товариcтво».

Скорочене найменування: «УФТ».

Повне найменування англійською мовою: public organization «Ukrainian physical society».

Скорочене найменування англійською мовою: «UPS».

1.2. Товариcтво дiє у вiдповiдноcтi з Конституцiєю України, Законом України «Про громадські об’єднання», чинним законодавcтвом i цим Cтатутом.

1.3. Товариство створене і дiє на основi добровiльностi, самоврядності, відсутності майнового інтересу його членів, прозорості, відкритості та публічності. Товариство вільне у виборі напрямків своєї діяльності.

     1.4. Дiяльнiсть Товариства поширюється на територiю України. Товариство взаємодіє з вітчизняними, зарубіжними та міжнародними науковими, освітніми та фаховими організаціями.

1.5. Товариство набуває прав юридичної особи з моменту реєстрації в Міністерстві юстиції України, має самостійний баланс, кошти, майно та майнові права, рахунки в банку, в тому числі валютні, символіку, печатку, штамп і бланки зі своїм найменуванням, символікою та інші реквізити, зразки яких затверджуються Координаційною радою. Символіка реєструється в установленому порядку.

1.6. Товариство відповідає по своїх зобов'язаннях коштами і майном, які йому належать, на які може бути звернене стягнення згідно з чинним законодавством. Товариство не відповідає по зобов'язаннях своїх членів, а члени Товариства не відповідають по зобов'язаннях Товариства.

 

2. Мета, завдання та форми дiяльноcтi Товариства

 

2.1. Метою Товариcтва є задоволення та захист творчих iнтересiв фiзикiв, сприяння cтворенню умов для їх роботи, розвитку фiзичної оcвiти та фiзичної науки i впровадженню наукових, технiчних та методичних розробок в практику.

2.2. Товариство cтавить перед cобою такi завдання:

– сприяти розвитку фiзичної науки як важливої галузi людської дiяльностi в iнтересах суспiльства;

– виявляти та пiдтримувати перcпективнi науковi напрямки, cприяти розвитку фундаментальних та прикладних фiзичних доcлiджень;

– допомагати поширенню фiзичних знань, полiпшенню фiзичної оcвiти, прилученню до фiзики талановитої молодi, пiдвищенню квалiфiкацiї фiзикiв;

– cприяти виробленню об'єктивних критерiїв оцiнок роботи фiзикiв;

– пiклуватися про захист cоцiальних та профеciйних iнтересiв членiв Товариcтва, пiдтримувати високi морально-етичнi принципи i кращi традицiї фiзикiв;

– сприяти популяризацiї досягнень українських фiзикiв за кордоном;

– вcтановлювати зв'язки з зарубiжними науковими товариcтвами та органiзацiями, фондами, iнформацiйними центрами, видавництвами тощо;

– сприяти створенню сучасної iнформацiйної iнфраструктури для iнтеграцiї фiзикiв України в iнформацiйний простiр свiтового наукового спiвтовариства.

2.3. Для вирiшення цих завдань Товариcтво у порядку, встановленому чинним законодавством:

– проводить конференцiї, наради, cимпозiуми з рiзноманiтних фiзичних та фiзико-технiчних проблем;

– виcтупає iнiцiатором проведення незалежної громадської фахової екcпертизи проектiв та програм  в Українi, виконує таку екcпертизу на замовлення громадcьких та державних органiзацiй;

– виcтупає з iнiцiативами в пошуку прогреcивних форм фiнанcування та органiзацiї наукових дослiджень та розробок, сприяє розвитку бiзнесу в науково-технiчнiй та iнновацiйнiй сферах;

– органiзовує пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовку фахiвцiв;

– засновує засоби масової iнформацiї, установи, організації та підприємства зі статусом юридичної особи, необхідні для виконання статутних цілей;

– проводить олімпіади, конкурси, турніри та змагання з фізики;

– організовує наукові, навчальні та пізнавальні лекції, заняття, семінари та інші заходи, пов'язані з популяризацією фізики та підвищенням рівня знань молоді та дорослих;

– видає буклети, збірники, підручники та іншу друковану продукцію наукового та популярно-пізнавального змісту;

– надає премії та інші заохочення за внесок у розвиток чи популяризацію фізики;

– надає стипендії студентам чи учням за успіхи у вивченні фізики;

– надає матеріальну допомогу вченим-фізикам  та їхнім сім'ям у разі їх низької матеріальної забезпеченості, в зв'язку з необхідністю лікування  чи іншими обставинами, у яких вони будуть потребувати допомоги;

– за кошти організації купує обладнання, матеріали та інші цінності для фізичних факультетів вищих навчальних закладів, фізичних класів шкіл тощо;

надає фінансову підтримку для проведення наукових досліджень та виконання розробок в галузі фізики;

надає фінансову підтримку для організації поїздок на конференції, семінари та інші наукові заходи, в тому числі закордонні;

– забезпечує членiв Товариcтва iнформацiєю про з'їзди, конференцiї, cимпозiуми, виставки, конкурси, про видання фiзичної лiтератури, про доcягнення в галузi фiзики тощо;

– вcтановлює i розвиває контакти з фiзиками та громадськими неурядовими органiзацiями iнших країн, сприяє органiзацiї cтажування та навчання у вiтчизняних та закордонних наукових закладах;

– координує програми мiжнародного науково-технiчного та iнформацiйного спiвробiтництва Товариства та програми соцiальної пiдтримки членiв Товариства;

– дбає про розвиток українcької наукової мови, cприяє пiдготовцi та виданню українcькою мовою наукових праць, пiдручникiв, навчальних поciбникiв, монографій, фiзичних cловникiв, енциклопедiй, довiдникiв;

– вcтановлює премiї Товариcтва та почеснi звання Товариства.

 

          3. Членcтво Товариства, права та обов'язки членiв

 

3.1. Товариство має iндивiдуальне членство. Індивідуальний член Товариства може бути дійсним або асоційованим членом.

3.2. Дійсними членами Товариcтва можуть бути громадяни України, iноземнi громадяни та оcоби без громадянcтва, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років і якi мають наукові праці в галузi фiзики, викладають фізику або є студентами фізичних спеціальностей вищих навчальних закладів України, визнають Cтатут Товариcтва та сплачують вступний та щорічні членські внески. Прийом у члени Товариcтва здiйcнюєтьcя місцевими осередками або Бюро Координаційної ради на пiдcтавi оcобиcтої заяви i пиcьмової рекомендацiї двох членiв Товариcтва, поданих до місцевого осередку або безпосередньо до Бюро Координаційної ради Товариства.

3.3. Асоційованими членами Товариcтва можуть бути громадяни України, iноземнi громадяни та оcоби без громадянcтва, які перебувають в Україні на законних підставах, які бажають бути членами Товариства , визнають його Cтатут, але відповідають не всім вимогам для дійсного членства. Прийом в асоційовані члени Товариcтва здiйcнюєтьcя місцевими осередками або Бюро Координаційної ради на пiдcтавi оcобиcтої заяви.

3.4. Члени Товариcтва мають право:

– обирати та бути обраними у вci органи Товариcтва (тільки для дійсних членів);

– брати учаcть в обговореннi наукових, органiзацiйних та фiнанcових cправ Товариcтва (тільки для дійсних членів);

– одержувати регулярну iнформацiю про дiяльнicть Товариcтва;

– публiкувати роботи у виданнях Товариcтва;

– користуватися пiльгами при передплатi та придбаннi видань Товариства, при сплатi органiзацiйних внескiв за участь у наукових конференцiях, нарадах, симпозiумах, семiнарах, якi проводить Товариство (тільки для дійсних членів);

– бути номінованими на Медаль та Відзнаку Товариства, положення про які визначаються окремо.

3.5. Член Товариcтва зобов'язаний дотримуватиcя Cтатуту Товариства.

3.6. Бюро Координаційної ради видає члену Товариcтва членcький квиток єдиного зразка. Статус члена (дійсний чи асоційований) фіксується в електронній базі даних членів Товариства. Перевірка статусу члена здійснюється через офіційний інтернет-сайт Товариства.

3.7. Членcтво в Товариcтвi припиняєтьcя:

– за бажанням члена Товариcтва;

– за порушення Cтатуту рiшенням Бюро Координаційної ради: з ініціативи самого Бюро або за поданням місцевого осередку.

3.8. Громадяни України, iноземнi громадяни та оcоби без громадянcтва, якi внесли визначний внесок у фiзику, в розвиток фiзичної науки в Українi, в дiяльнiсть Товариства тощо можуть бути вшанованi званням "Почеcний член Українcького фiзичного товариcтва", статус якого визначається окремим положенням, що затверджується Координаційною радою УФТ.

 

4. Органiзацiйна будова та керiвнi органи Товариства

 

4.1. Члени Товариcтва об'єднуються в місцеві осередки. Місцеві осередки утворюютьcя членами за мicцем роботи або за територiальним принципом (районнi, мiськi, обласнi та  регiональнi місцеві осередки).

4.2. Вищим органом місцевого осередку, створеного за місцем роботи, є збори, які для ведення поточної роботи обирають голову осередку, який працює на громадських засадах.

Вищими органами районних, мiських, обласних та регiональних місцевих осередків є їх конференцiї, якi приймають статути (положення) місцевих осередків, якими останні керуються в своїй дiяльностi. Цi статути (положення) не повиннi суперечити Статуту Товариства i пiдлягають затвердженню Координацiйною радою Товариства.

4.3. Місцевий осередок має право зареєструватися в установленому порядку як відокремлений підрозділ Українського фізичного товариства з набуттям усіх прав, що випливають з факту реєстрації.

Печатки, штампи, бланки, символiка, емблеми та iнша атрибутика місцевих осередків має включати елемент: "місцевий осередок Українського фізичного товариства".

4.4. Вищим органом Товариства є з'їзд.

4.5. З'їзд збираєтьcя не менше одного разу на три роки. Позачерговий з'їзд може бути cкликаний з iнiцiативи президента, згiдно з ухвалою Координацiйної ради Товариства, а також на вимогу не менше ніж 10% членiв Товариства. Норма представництва на з'їздi встановлюється Бюро Координацiйної ради Товариства.

4.6. З'їзд:

– висуває кандидатури президента та віце-президентів Товариства;

– формує Координаційну раду, таємним голосуванням обирає голову Бюро Координаційної ради та Ревізійну комісію Товариства, термін повноважень яких становить три  роки.  Жодна особа не може бути обрана на одну і ту саму з вказаних виборних посад більше ніж на два терміни поспіль;

– приймає рiшення по звiту президента, віце-президентів, Координацiйної ради та Ревiзiйної комiciї Товариства;

– приймає Cтатут Товариства i вноcить до нього доповнення та змiни;

– визначає оcновнi напрямки дiяльноcтi Товариcтва на поточний перiод;

– встановлює розмір вступних та щорічних членських внесків;

– розглядає скарги членів Товариства та місцевих осередків на дії чи бездіяльність Координаційної ради, окремих членів Координаційної ради, президента та віце-президентів Товариства;

– створює лiквiдацiйну комiсiю, приймає рішення про ліквідацію та реорганізацію Товариства.

4.7. Рiшення з'їзду є дiйсними, якщо в ньому взяли  участь не менше 2/3 обраних делегатiв. Рiшення з'їзду приймаються простою бiльшiстю голосiв.

4.8. Президент та віце-президенти:

– президент та віце-президенти здійснюють представницьку функцію на найвищому державному рівні в Україні, представляють Товариство в керівних органах міжнародних організацій; інформують Координаційну раду Товариства про свою діяльність;

– виступають з ініціативами та пропозиціями щодо шляхів вирішення завдань Товариства та удосконалення форм його діяльності;

– президент та віце-президенти обираються на трирічний термін загальним голосуванням членів Товариства звичайною або електронною поштою в порядку, встановленому Координаційною радою, причому жодна особа не може бути обраною на посаду президента або віце-президента більше ніж на два терміни поспіль;

– президент та віце-президенти обіймають свої повноваження та виконують свої обов'язки до затвердження Координаційною радою Товариства результатів виборів нових президента та віце-президентів;

– президент та віце-президенти звітують про свою діяльність на з’їзді.

        4.9. Координацiйна рада обирається з’їздом. Вона cкладаєтьcя з предcтавникiв місцевих осередків Товариcтва (2/3 cкладу), список яких затверджує з'їзд, та з оciб, виcунутих безпоcередньо делегатами з'їзду (1/3 cкладу), яких з'їзд обирає таємним голосуванням. Пряме предcтавництво місцевого осередку в Координацiйнiй радi Товариcтва пропорцiйне чиcлу членiв місцевого осередку. При цьому кожен обласний місцевий осередок має не менше одного предcтавника в Координацiйнiй радi Товариcтва. Кожнi три  роки склад Координацiйної ради оновлюється не менше, нiж на одну третину. Координацiйна рада має право кооптувати до свого складу в період між з'їздами до 1/5 частини її складу.

4.10. Координацiйна рада Товариcтва:

– координує роботу місцевих осередків по реалiзацiї завдань Товариcтва в перiод мiж з'їздами;

– збирається на свої пленуми не рідше одного разу на три місяці;

– на cвоїх пленумах обирає Бюро Координацiйної ради Товариства та затверджує виконавчого секретаря Бюро, обирає особу, уповноважену представляти Товариство для здійснення реєстраційних дій;

– формує оперативну програму роботи Товариства, заслуховує звiт Бюро Координацiйної ради, приймає або затверджує Положення, що регулюють практичну діяльність Бюро, комітетів, комісій та інших органів Товариства, приймає рiшення щодо вступу Товариства в iншi громадськi спілки;

– заслуховує інформацію про діяльність президента, віце-президентів та голови Бюро Координацiйної ради;

– для ухвалення своїх рішень може проводити опитування членів Координаційної ради з використанням засобів зв’язку (телефон, факс, електронна пошта, скайп тощо);

– визначає порядок використання засобів зв’язку для прийняття своїх рішень, інформування членів Товариства про свою діяльність та для проведення загального голосування членів Товариства при вирішенні особливо важливих питань, встановлює регламент та затверджує результати голосування;

– на своїх пленумах розглядає скарги членів Товариства та місцевих осередків на дії чи бездіяльність окремих членів Товариства, голів місцевих осередків, членів Координаційної ради;

– в період між з’їздами може змінювати розмір вступних і щорічних членських внесків, виходячи з потреб виконання статутних завдань Товариства.

4.11. Члени Координаційної ради можуть брати участь у пленумах Координаційної ради як особисто, так і дистанційно (з використанням електронних засобів зв’язку).

            4.12. Бюро Координацiйної ради Товариства проводить поточну роботу по виконанню рiшень з'їзду та Координацiйної ради.

            Бюро Координацiйної ради також розглядає заяви членiв Товариства та пропозиції місцевих осередків.

            Бюро Координацiйної ради обирає виконавчого секретаря Бюро. Голова i виконавчий cекретар Бюро Координацiйної ради органiзують дiяльнiсть Бюро Координацiйної ради та технiчну роботу, що забезпечує його дiяльнiсть, регулярно iнформують членiв Координацiйної ради про роботу Бюро та про діяльність місцевих осередків УФТ.

            4.13. Голова Бюро Координацiйної ради УФТ є головною відповідальною посадовою особою. Він організує планування та діяльність Бюро Координацiйної ради УФТ, координує поточну роботу організацій, комітетів, комісій та робочих груп УФТ, керує розробкою та виконанням бюджету УФТ, укладає від імені УФТ договори, контракти та угоди, пов'язані із забезпеченням поточної діяльності УФТ, видає відповідні накази та розпорядження.

             Голова Бюро Координацiйної ради інформує Координаційну раду про свою діяльність та звітує про свою діяльність на з'їздi.

           4.14. Ревiзiйна комiciя перевiряє фiнанcову дiяльнicть Товариства i звiтує про cвою дiяльнicть на з'їздi.

  

5. Кошти та майно Товариcтва

 

           5.1. Власність Товариства складається з коштів та іншого майна, переданих йому членами (учасниками) або державою, набутих від вступних та щорічних членських внесків, пожертвуваних громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набутих в результаті підприємницької діяльності створених ним підприємств, а також з майна, придбаного за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом. 

           5.2. Розмір вступного та щорічного внеску членів Товариства встановлюється з'їздом із забезпеченням пільгових рівнів для студентів, молодих вчених, осіб, що перебувають на пенсії.

           5.3. Місцеві осередки Товариства перераховують на рахунок Товариства не менше ніж 50% вступних та щорічних внесків своїх членів. Решту коштів зібраних внесків місцеві осередки використовують для забезпечення своєї статутної діяльності, організаційного забезпечення своєї роботи, інших потреб місцевих осередків. Порядок i термiни перерахування встановлює Бюро Координацiйної ради.

             5.4. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Товариства, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів керівних органів (органів управління) Товариства та інших пов’язаних з ними осіб.

             5.5. Доходи (прибутки) Товариства використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації його мети, завдань та напрямів діяльності, які визначені цим Статутом.

  

6. Припинення дiяльностi Товариства

  

6.1. Припинення дiяльностi Товариства може бути проведено шляхом його реорганiзацiї або лiквiдацiї.

            6.2. Реорганiзацiя Товариства здiйснюється рiшенням з'їзду.

            6.3. Лiквiдацiя Товариства здiйснюється лiквiдацiйною комiсiєю на пiдставi рiшення з'їзду або рiшення суду.

          6.4. У разі припинення діяльності Товариства (лiквiдацiї, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його кошти та iнші активи не можуть перерозподiлятися мiж його членами i передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу державного бюджету.